Om fonden

Svensk-norska samarbetsfonden är en av totalt 15 bilaterala fonder som finns i Norden. Begreppet bilateral syftar på att det gäller ett utbyte/samarbete mellan två nordiska länder eller självstyrande områden i Norden (Färöarna, Grönland och Åland).  Ordet fond syftar på förmögenhet eller kapital. 

De bilaterala fonderna verkar som självständiga stiftelser eller motsvarande och de bedriver sin verksamhet på den årliga avkastningen av sitt kapital. Flera av fonderna har koppling till andra världskriget eller jubileum över ländernas självständighet. Många har en form av halvofficiell status i den bemärkelsen at styrelserna utses av regeringarna i de berörda länderna. 

Verksamheten styrs utifrån fondernas stadgar och ändamålsbeskrivning. Av sitt kapital utdelar vissa fonder projektbidrag eller stipendier. Några fonder bedriver en egen verksamhet genom att initiera egna projekt inom sitt bilaterala uppdrag, så gör exempelvis Svensk-norska samarbetsfonden. 

Några av fonderna har samverkan med bilaterala hotell- och kulturcenter, såsom Voksenåsen, Hanaholmen eller Luseby och Schaeffergården. Av dessa har Svensk-norska samarbetsfonden ett nära samarbete med Voksenåsen.

svensk-norska samarbetsfondens syfte

Fondens syfte är att främja svensk-norskt samarbete. Detta sker genom att verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

För att utföra sin uppgift bedriver fonden en verksamhet som finansieras med medel från fondens kapital, vilket uppgår till ca 40 milj.SEK.

Varför mellan sverige och norge?

I likhet med övriga nordiska länder har Sverige och Norge en likartad samhällsstruktur och en gemensam historia. Det som därutöver är särskilt kännetecknade för de två länderna är bland annat följande: 

  • Landgränsen mellan Sverige och Norge är den längsta mellan två länder i Europa, och det finns inget hav längs med gränsen som skiljer länderna åt
  • De två länderna är varandras viktigaste handelspartners, 2 500 svenska företag är etablerade i Norge och 1500 norska företag är etablerade i Sverige
  • Det finns en bred språkförståelse mellan länderna som i praktiken möjliggör en rörlig arbetsmarknad, stort utbildningsutbud samt media- och kulturutbyte. 
  • Det ena landet är medlem i Nato och det andra i EU, men båda länderna samverkar i olika frågor som berör konfliktlösning, diplomati och bistånd
  • Norge har stor erfarenhet av samarbete kring Arktis och Sverige kring Östersjön, två av Nordeuropas viktigaste regioner 
Sammanfattningsvis finns det både likheter och olikheter mellan Sverige och Norge som kan skapa förutsättningar för ett givande samarbete.