OM FONDEN

Främja svensk-norskt samarbete

Fonden har sin bakgrund i andra världskriget och verksamheten i Svenska Norgehjälpen och Norska Nasjonalhjelpen. Det var två hjälporganisationer som arbetade för att underlätta levnadsförhållandena i det av Nazi-Tyskland ockuperade Norge.

Det är en svensk stiftelse och verksamheten bedrivs på avkastningen av fondens kapital. Styrelsen består av både norska och svenska ledamöter som utses av regeringen i Sverige. Fonden utdelar inga bidrag eller stipendier, utan bedriver sin verksamhet i samverkan med andra svensk-norska samarbetspartner. Styrelsen utser en person som sköter den löpande verksamheten och fonden har därutöver inget eget sekretariat.
Läs mer…

vår verksamhet

med kunskap och ökade kontakter

En viktig samarbetspartner är Voksenåsen i Oslo. Genom deras svensk-norska programverksamhet utförs en stor del av fondens verksamhet. En annan samarbetspartner är Norsk-Svenska Handelskammaren. Viktiga målgrupper för verksamheten är blivande lärare och diplomater samt yngre ledare inom näringslivet. Inom kulturområdet fokuserar fonden på utbildning av lovande musiker.
Fonden tar också initiativ till enskilda aktiviteter,  insatser som ökar kunskapen om ländernas historia och som lyfter fram olika möjligheter till ökat samarbete kring dagens samhällsfrågor. Detta sker genom kartläggningar, utgivning av skrifter och böcker, debatter och seminarier.
Läs mer…

aktuellt

DEMOGRAFISK SÅRBARHET

Sverige och Norge har den längsta statsgränsen mellan två länder i Europa. På den svenska sidan finns det ett 20-tal kommuner och på den norska ett 30-tal. Oavsett på vilken sida om gränsen som kommunerna ligger råder till stora delar samma utmaningar, vilka flertalet är kopplade till kommunernas åldersmässiga struktur. Forskningsinstitut Nordregio har under våren 2019 sammanställt en rapport som särskilt belyser den demografiska sårbarheten för den svensk-norska gränskommunerna. Rapporten presenterades vid ett seminarium i april 2019. Rapporten i sin helhet och mer material från seminariet finns i ARKIV.