Om fonden

Svensk-norska samarbetsfonden är en av totalt 15 bilaterala fonder som finns i Norden. Begreppet bilateral syftar i detta fall på ett utbyte/samarbete mellan två nordiska länder eller självstyrande områden i Norden (Färöarna, Grönland och Åland).  Ordet fond syftar på förmögenhet eller kapital. 

De bilaterala fonderna verkar som självständiga stiftelser eller motsvarande och de bedriver sin verksamhet på den årliga avkastningen av sitt kapital. Flera av fonderna har koppling till andra världskriget eller jubileer över ländernas självständighet. Många har en form av halvofficiell status i den bemärkelsen att styrelserna utses av regeringarna i de berörda länderna. 

Verksamheten styrs utifrån fondernas stadgar och ändamålsbeskrivningar. Av sitt kapital utdelar vissa fonder projektbidrag eller stipendier. Några fonder bedriver en egen verksamhet genom att initiera egna projekt inom sitt bilaterala uppdrag, så gör exempelvis Svensk-norska samarbetsfonden. 

Några av fonderna har samverkan med bilaterala hotell- och kulturcenter, såsom Voksenåsen, Hanaholmen eller Lysebu  och Schaeffergården. Av dessa har Svensk-norska samarbetsfonden ett nära samarbete med Voksenåsen.

svensk-norska samarbetsfondens syfte

Fondens syfte är att främja svensk-norskt samarbete. Detta sker genom att verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

För att utföra sin uppgift bedriver fonden en verksamhet som finansieras med medel från fondens kapital, vilket uppgår till ca 42 milj.SEK. Den årliga budgeten är ca 1.7 milj SEK.

Varför mellan sverige och norge?

I likhet med övriga nordiska länder har Sverige och Norge en likartad samhällsstruktur och en gemensam historia. Det som därutöver är särskilt kännetecknade för de två länderna är bland annat följande: 

  • Landgränsen mellan Sverige och Norge är den längsta mellan två länder i Europa, och det finns inget hav eller stora sjöområden längs med gränsen som skiljer länderna åt. Längs med gränsen finns sju regionala svensk-norska samarbetskommittéer.
  • De två länderna är varandras viktigaste handelspartners. Sveriges export till Norge är lika stor som till Tyskland. Därefter som tredje land kommer USA.  Kina kommer på tionde plats.
  • Det finns 2 200 norska dotterbolag i Sverige och 2 500 svenska i Norge.  Andelen norskägda företag i Sverige är dubbelt så stort som antalet USA-ägda företag i Sverige. Det bor 90 000 svenskar i Norge och 35 000 norrmän i Sverige.
  • Det finns en bred språkförståelse mellan länderna som inte är regionalt förknippad och som i praktiken möjliggör en rörlig arbetsmarknad, stort utbildningsutbud och kulturutbyte mm. 
  • Norge har stor erfarenhet av samarbete kring Arktis och Sverige kring Östersjön, två av Nordeuropas viktigaste regioner.

Vad kan vi göra ännu bättre tillsammans?

Det finns både likheter och olikheter mellan Sverige och Norge som kan skapa förutsättningar för ett givande samarbete. Man skulle kunna säga att länderna är tillräckligt ”lagom” olika för att utvinna ett gynnsamt samarbete. 

Detta skulle kunna motivera att just Sverige och Norge utvecklade ett närstående bilateralt samarbete inom Norden. Samtidigt är Sverige och Norge – tillsammans med de övriga nordiska länderna – små länder var för sig i ett globalt perspektiv.

Små länder måste kunna samarbeta på flera olika ”plattformar” och vara öppna ekonomier med en positiv inställning till frihandel. Ett svensk-norskt samarbete kan därmed endast vara ett komplement till annat internationellt samarbete, men därmed inte sagt att det kan vara ett betydelsefullt bilateralt samarbete.

Vissa av de gemensamma faktorerna mellan Sverige och Norge har funnits över årtionden. Det som nu har tillkommit är en ekonomisk balans mellan länderna, till fördel för Norge, vilket även har påverkat den mentala inställningen mellan länderna. I ljuset av detta kan ses att Sverige idag har en större ”nyfikenhet” på Norge än tidigare.

Det kan rent generellt konstateras att det idag finns bättre förutsättningar till samarbete mellan Sverige och Norge än vad som har funnits tidigare.
I slutänden handlar det om en insikt om framtiden där Norge och Sverige är som bäst tillsammans.

Gränsen mellan Sverige och Norge är 163 mil.
Två viktiga regioner i Nordeuropa är Östersjön och Barents/Arktis. Sveriges och Norges geografiska läge och historia kompletterar länderna. Klcka på bilden för att göra den större.
Ovan bilder är exempel på olika samarbetsområden mellan länderna för att bibehålla och utveckla välfärden.