forskning sverige-norge 1940-1945

Svensk-norska samarbetsfonden har under hösten 2017 tagit ett initiativ för att genomföra en kartläggning, som en form av förstudie, för att initiera ny forskning kring de svensk-norska relationerna under Nazi-Tysklands ockupation av Norge åren 1940 – 1945. Initiativet är en uppföljning av boken Norges tack – svek, samverkan och solidaritet över Kölen 1940-1945, vilken utgavs av fonden hösten 2016.
 
Initiativet till kartläggningen har tagits i samverkan med forskningsprojektet
I en verden av total krig: Norge 1939-1945 som leds av Institutt for historie og religionsvitenskap vid Norges arktiske universitet i Tromsö.
 
Kartläggningen består i att inventera och förteckna genomförd/pågående forskning sedan 1991 kring de svensk-norska relationerna under andra världskriget. Året 1991 utgör ett avstamp för kartläggningen då den senaste aktuella sammanställningen av forskning kring det temat utkom. Den redovisades i boken Broderfolk i ufredstid med Stig Ekman och Ole Kristian Grimnes som redaktörer. 
 
En första redovisning av kartläggningen presenterades vid ett seminarium med svenska och norska forskare i november 2017. Slutresultatet kommer att presenteras i januari 2018 och under våren kommer det att utgöra underlag för diskussioner kring behovet av och förutsättningarna för nya bilaterala forskningsprojekt.