bilaterala hus

voksenåsen

Voksenåsen är en hotell- och konferensanläggning med ett särskilt center för svensk-norsk programverksamhet. Den ligger ovanför Holmenkollen med en panoramautsiikt över Oslo. Det är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under och strax efter andra världskriget. Gåvan överräcktes av statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955 och anläggningen invigdes 1960. Den tillkom bland annat på initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden och personer som var engagerade i Svenska Norgehjälpen. 

Under de första 15 åren ansvarade fonden för verksamheten vid Voksenåsen. Därefter har olika ägarskap och förvaltningsformer prövats under drygt ett halvsekel. Den nuvarande ordningen är ett av svenska staten helägt norskt aktiebolag med Statens fastighetsverk som förvaltare. Ägandeskapet utförs av Kulturdepartementet i Sverige. För verksamhetens genomförande finns en särskild styrelse som består av ledamöter från Sverige och Norge. Den utses vid den årliga bolagsstämman.
 
Konferens- och hotellanläggningen är idag dubbelt så stor som den var när den uppfördes. Det finns 85 rum med 125 bäddar, restaurang och mötesrum i olika storlekar. Maximala kapaciteten för konferenser och adra arrangemang är 180 personer.

Inom programverksamheten arbetar man med att stärka samhörigheten mellan Sverige och Norge samt öka den ömsesidiga kunskapen om ländernas samhällsliv, språk och kultur. Dessutom läggs särskild vikt vid att värna om yttrandefrihet, respekt och tolerans i ett mångkulturellt samhälle. Programverksamhetens syfte är närbesläktat med fondens och det finns är därmed ett nära och naturligt samarbete dem emellan.

I nationalgåvan ingick en samling norska konstverk som blev grundplåt till dagens stora samling. Statens konstråd i Sverige har också skänkt ett större antal verk till Voksenåsen. Som en del i programverksamhet arrangerar Voksenåsen också återkommande konstutställningar.
För mer information om Voksenåsen,  se www.voksenaasen.no

spår av sin historia

På Voksenåsen finns tre byster som påminner om anläggningens bakgrund och förankringen i norsk-svensk samtidshistoria. Det är byster av Torgny Segerstedt, som personifierar kritik mot Sveriges anpassning till nazityska krav, och av Folke Bernadotte som organiserade räddningsexpeditionerna med de vita bussarna i krigets slutskede.
 
Den tredje bysten är ”Revolver-Harry” Söderman som tog initiativet till rustningen av en norsk armé (polistrupperna) i Sverige 1943-1945 som sattes in i Norge för att säkerställa freden vid den nazityska kapitulationen. För mer information dessa tre personer finns i boken Norges tack och på hemsidan www.norgestack.se.
 
I anläggningen finns också ett porträtt av Wanda Hjort. Tack vare hennes kartotek över skandinaver i tyska fångläger kunde expeditionen med de vita bussarna ske effektivt.

nationalgåva och bilaterala hus.

Ordet nationalgåva har en stark laddning. Det gestaltar ansträngningar av ett helt land för att manifestera uppskattning över ett annat lands uppoffringar. För mottagaren medför gåvan tveklöst förpliktelser som är särskilt angelägna att uppfylla. Resultatet blir ett mått på mottagarens uppskattning och förståelse inför gåvans historiska betydelse. En nationalgåva är därmed inte vilken anläggning som helst, den binder samman två länder.
 
Voksenåsen är unikt i ordets rätta betydelse och Sverige har inte någon annan motsvarande nationalgåva. I det svensk-finländska samarbetet finns Hanaholmen utanför Helsingfors, en anläggning som står till förfogande för Kulturfonden för Sverige och Finland, men ägs av finska staten. Det är en väsentlig skillnad jämförd med Voksenåsen som är överlämnad som en gåva till Sverige och ägs av svenska staten. Hanaholmen har också kopplingar till andra världskriget. Den tillkom genom att Sverige efterskänkte delar av Finlands krigsskuld till Sverige. Detta omvandlades sedan till att Finland byggde anläggningen Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland som invigdes 1975. 
 
Förebild för Voksenåsen var anläggningen Lysebu, som 1947 överlämnades som en nationalgåva av Norge till Danmark som tack för Danskehjelpen under ockupationen. Den anläggningen ägs och drivs sedan dess tillkomst av Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Lysebu är belägen ca 15 minuters promenad från Voksenåsen. Den har en systeranläggning, Schaeffergården utanför Köpenhamn, som också ägs och drivs av samma fond.
 
Även om dessa anläggningar – de bilaterala husen – är organiserade på olika sätt, så har de alla kopplingar till andra världskriget och Nordens samtidshistoria. Det som också förenar dem är att de kombinerar en kommersiell hotell- och konferensverksamhet med en omfattande icke vinstgivande bilateral programverksamhet. De har också en samverkan med en tillhörande bilateral kultur- och samarbetsfond. Detta gör sammantaget de bilaterala husen unika och betydelsefulla för det nordiska samarbetet.
 
Anläggningarna Voksenåsen, Lysebu, Schaeffergården och Hanaholmen samarbetar ett nätverk som heter ”De nordiska pärlorna”. Eftersom det i Sverige inte finns någon motsvarande anläggning, så ingår Nordens Biskops-Arnö i det nätverket. Det är en nordisk folkhögskola sex mil utanför Stockholm som är samtida med de bilaterala husen. 

mer information

Voksenåsen inbjuder till konstutställningar...
... och till sin trivsammma restaurang och bar med panoramautsikt
Deltagare i Sommarakademi Voksenåsen
Bysten av greve Folke Bernadotte, skulpterad av den norska konstnären Solveyg W. Schafferer-Sigerus
Kursdeltagare njuter av Voksenåsens utemiljö
Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland
Lysebu, Norges nationalgåva till Danmark, ligger på promenadavstånd från Voksenåsen
Schaeffergården utanför Köpenhamn, systeranläggning till Lysebu
Nordens Biskops-Arnö vid Mälaren ingår i nätverket med bilaterala hus